Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1) TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Sanitair en Tegeloutlet. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken, zoals wand- en vloertegels en toebehoren (zoals decoraties, plinten, traptreden en hoekprofielen), laminaat, parket, vinyl, sanitair en toebehoren.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op door Sanitair en Tegeloutlet te verrichten diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • de Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Sanitair en Tegeloutlet aanbiedingen ontvangt of met Sanitair en Tegeloutlet overeenkomsten sluit;
 • Consument: de Wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Directe Schade: schade aan de door Sanitair en Tegeloutlet verkochte en geleverde zaken;
 • Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie Directe Schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, schoonmaakkosten, kosten voor vervangende huisvesting, stukadoorskosten, kosten voor behang- en/of sauswerk, rente en kosten.
1.3. Het door de Wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Sanitair en Tegeloutlet als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Wederpartij worden gehanteerd, totdat de Wederpartij Sanitair en Tegeloutlet schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

ARTIKEL 2) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

2.1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met Sanitair en Tegeloutlet gesloten overeenkomsten.

2.2. Afspraken tussen Sanitair en Tegeloutlet en de Wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Sanitair en Tegeloutlet deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3) AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's. 

3.2. Zowel offertes als de website zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Wederpartij tot het doen van een aanbod. Sanitair en Tegeloutlet is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk of per e-mail is bevestigd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Wederpartij geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

3.3. Alle offertes van Sanitair en Tegeloutlet hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. 

3.4. Een aanbod van de Wederpartij als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • de Wederpartij heeft precies aangegeven welke zaken en/of diensten hij wil ontvangen;
 • de Wederpartij heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Sanitair en Tegeloutlet via elektronische weg is verzonden en door Sanitair en Tegeloutlet is ontvangen.
3.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Wederpartij per e-mail is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven e-mail- of postadres.

3.6. Wederpartij en Sanitair en Tegeloutlet komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sanitair en Tegeloutlet zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

3.7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van Sanitair en Tegeloutlet verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/zaken en de belangrijkste kenmerken van de zaken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Sanitair en Tegeloutlet is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3.8. De Wederpartij is de prijs verschuldigd die Sanitair en Tegeloutlet in haar orderbevestiging aan de Wederpartij heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Sanitair en Tegeloutlet worden gecorrigeerd.

3.9. Alle aanbiedingen op de website van Sanitair en Tegeloutlet zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Sanitair en Tegeloutlet behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.

3.10. Sanitair en Tegeloutlet kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sanitair en Tegeloutlet daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sanitair en Tegeloutlet anders aangeeft.

3.12. Indien de Wederpartij bij Sanitair en Tegeloutlet een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door Sanitair en Tegeloutlet aan de Wederpartij verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Wederpartij onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

3.13. Bij de aanbieding door Sanitair en Tegeloutlet verstrekte gegevens en bijlagen in catalogi, brochures, prijslijsten, of op de website zijn indicatief en geven slechts een algemene weergave.

3.14. Indien aan de Wederpartij vóór of bij de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst een monster of model is getoond of verstrekt, is dit uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te antwoorden.

3.15. In rekening worden gebracht de prijzen, gelden op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Sanitair en Tegeloutlet gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat dit de Wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3.16. Het vorige lid is ook van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met Consumenten. Indien Sanitair en Tegeloutlet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de Consument evenwel de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden.

3.17. De opgegeven prijzen gelden af fabriek c.q. magazijn en exclusief verpakking, montage, installatie, verzending of bezorging, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.18. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.19. Alle orders of afdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden Sanitair en Tegeloutlet eerst indien deze door Sanitair en Tegeloutlet schriftelijk zijn bevestigd.

3.20. Ten aanzien van door Sanitair en Tegeloutlet te leveren wand- en vloertegels, laminaat, parket en sanitair (en/of toebehoren) wordt door Sanitair en Tegeloutlet uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor verschillen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en uitvoering.

ARTIKEL 4) LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

4.1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Sanitair en Tegeloutlet kan de Wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot tien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met méér dan tien dagen, dient de Wederpartij Sanitair en Tegeloutlet schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Wederpartij Sanitair en Tegeloutlet een redelijke termijn voor nakoming te geven.

4.3. De Consument dient Sanitair en Tegeloutlet bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.

4.4. De levertijd begint op de dag waarop door Wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Sanitair en Tegeloutlet is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de Wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
4.5. Bij koopovereenkomsten die door Sanitair en Tegeloutlet worden gesloten met Consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-Consument door Sanitair en Tegeloutlet of door een door Sanitair en Tegeloutlet aangewezen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de Consument vanaf het moment van de bezorging.

4.6. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij Sanitair en Tegeloutlet in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Sanitair en Tegeloutlet gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

ARTIKEL 5) BETALINGEN
5.1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald:
 • Credit Card
 • vooraf overmaken (Bankoverschrijving)

Sanitair en Tegeloutlet kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

5.2. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Wederpartij, is voldaan.

5.3. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Sanitair en Tegeloutlet is geen partij in de relatie tussen de Wederpartij en de kaartuitgever.

5.4. In geval van niet-tijdige betaling is Sanitair en Tegeloutlet bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Wederpartij de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente ex lid 10 en kosten daaronder begrepen.

5.5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sanitair en Tegeloutlet echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

5.6. Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de Wederpartij.

5.7. Aanvragen voor betaling op factuur moeten eerst door Sanitair en Tegeloutlet schriftelijk worden bevestigd. De betaling van facturen van Sanitair en Tegeloutlet zal dienen te geschieden voor de levering doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal - tenzij door Sanitair en Tegeloutlet anders aangegeven op de factuur - dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Sanitair en Tegeloutlet aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

5.8. De Wederpartij kan zich jegens Sanitair en Tegeloutlet niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

5.9. Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is opdat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5.10. Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is Sanitair en Tegeloutlet gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

5.11. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.12. Onverminderd het bepaalde in lid 9, is de Wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 6) OVERMACHT

6.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Sanitair en Tegeloutlet, kan Sanitair en Tegeloutlet onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Sanitair en Tegeloutlet of buiten de risicosfeer van Sanitair en Tegeloutlet vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de leveringen van gas, water en elektriciteit, weersomstandigheden en weersinvloeden, vervoersproblemen alsmede de vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie Sanitair en Tegeloutlet grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.

6.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst door de Wederpartij is Sanitair en Tegeloutlet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 7) GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

7.1. De door Sanitair en Tegeloutlet te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

7.2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sanitair en Tegeloutlet, de Wederpartij of derden aan de zaken wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sanitair en Tegeloutlet geen invloed op kan uitoefenen.

7.3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk of per e-mail aan Sanitair en Tegeloutlet te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sanitair en Tegeloutlet in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Sanitair en Tegeloutlet in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sanitair en Tegeloutlet de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Sanitair en Tegeloutlet, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Sanitair en Tegeloutlet te retourneren en de eigendom daarover aan Sanitair en Tegeloutlet te verschaffen, tenzij Sanitair en Tegeloutlet anders aangeeft.

7.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sanitair en Tegeloutlet daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 8) HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

8.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sanitair en Tegeloutlet, Verzetstraat 9, 5141 PT Kaatsheuvel, info@sanitairentegeloutlet.nl, Telefoon: 0416 78 54 95) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Retourneren

Enkel voorraad artikelen kunnen worden geretourneerd. Artikelen die Sanitair & Tegeloutlet speciaal voor u bestelt, kunnen niet worden geretourneerd. Onder artikelen die Sanitair & Tegeloutlet speciaal voor u bestelt, worden artikelen verstaan die Sanitair & Tegeloutlet niet standaard op voorraad heeft. Dit geldt voor alle producten die Sanitair & Tegeloutlet verkoopt.  

Het retourneren van sanitair is uitsluitend mogelijk als u: (1) een geldige aankoop bon mee levert, (2) het artikel binnen 14 dagen retourneert en (3) het artikel in dezelfde staat retourneert als de staat waarin het artikel verkeerde op moment van aankoop (incl. eventuele verpakkingen en bijbehorende onderdelen).

Het retourneren van tegels is uitsluitend mogelijk als u: (1) een geldige aankoop bon mee levert, (2) het artikel binnen 12 werkdagen retourneert en (3) het artikel in dezelfde staat retourneert als de staat waarin het artikel verkeerde op moment van aankoop (incl. eventuele verpakkingen en bijbehorende onderdelen). Uit coulance neemt Sanitair & Tegeloutlet bij uitzondering tegels retour na de bedenktijd van 14 dagen. Om aanspraak te maken op deze coulance dient u contact op te nemen, Sanitair & Tegeloutlet zoekt in dat geval voor u uit of hetzelfde tintnummer nog op in de winkel voorraad staat.
8.2 Gevolgen van Herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8.3 Uitzonderingen van het Herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
·         Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
·         Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
·         Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.


ARTIKEL 9) OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1. Sanitair en Tegeloutlet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Sanitair en Tegeloutlet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Sanitair en Tegeloutlet kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
9.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Sanitair en Tegeloutlet gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sanitair en Tegeloutlet op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Sanitair en Tegeloutlet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Sanitair en Tegeloutlet zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

9.4. Indien Sanitair en Tegeloutlet tot opschorting of ontbinding overgaat, is Sanitair en Tegeloutlet op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan alsmede de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10) AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE

10.1. Voor alle Directe Schade van de Wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Sanitair en Tegeloutlet toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Sanitair en Tegeloutlet, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de maximaal drie maal de factuurwaarde van de door Sanitair en Tegeloutlet verkochte en geleverde zaken.

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 1, is Sanitair en Tegeloutlet, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

ARTIKEL 11) ZEKERHEIDSSTELLING

11.1. Indien Sanitair en Tegeloutlet goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Sanitair en Tegeloutlet voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van Sanitair en Tegeloutlet zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Sanitair en Tegeloutlet op rekening wordt geleverd en de betalingstermijn nog niet is verstreken.

11.2. Nadat de door Sanitair en Tegeloutlet gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Sanitair en Tegeloutlet de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Sanitair en Tegeloutlet op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 12) EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De door Sanitair en Tegeloutlet geleverde zaken blijven eigendom van Sanitair en Tegeloutlet totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Sanitair en Tegeloutlet gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Sanitair en Tegeloutlet verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van (een) met Sanitair en Tegeloutlet gesloten overeenkomst(en).
12.2. Door Sanitair en Tegeloutlet geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12.3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de Wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de Wederpartij bevinden, behoudt Sanitair en Tegeloutlet zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Sanitair en Tegeloutlet uit welken hoofde dan ook op de Wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van de door Sanitair en Tegeloutlet geleverde zaken die door de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Sanitair en Tegeloutlet zou komen te vervallen.

12.4. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Sanitair en Tegeloutlet gerechtigd om de geleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze zaken voor de Wederpartij houden weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

12.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Sanitair en Tegeloutlet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.6. De Wederpartij is verplicht:
 • geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, vorst- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Sanitair en Tegeloutlet ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Sanitair en Tegeloutlet aan Sanitair en Tegeloutlet te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Sanitair en Tegeloutlet geleverde zaken op eerste verzoek van Sanitair en Tegeloutlet aan Sanitair en Tegeloutlet te verpanden zoals bedoeld ik artikel 3:329 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Sanitair en Tegeloutlet.
ARTIKEL 13) RETENTIERECHT

Sanitair en Tegeloutlet is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de Wederpartij onder zich heeft of zal verkrijgen, onder zich te houden tot al het aan Sanitair en Tegeloutlet toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de Wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL 14) VERJARING

Vorderingsrechten van de Wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 15) CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 16) CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de Wederpartij een Consument is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

ARTIKEL 17) GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sanitair en Tegeloutlet is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

17.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Sanitair en Tegeloutlet en de Wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten. 17.3. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

 
Tegels en sanitair van topkwaliteit
Tegels en sanitair van topkwaliteit
Direct uit voorraad leverbaar